دریافت آخرین آپدیت های آنلاین و آفلاین آنتی ویروس NOD32 یكی از به روز ترین پایگاه های آپدیت آنلاین و آفلاین آنتی ویروس NOD 32 در ایران منتظر خدمات جدید ما باشید http://update4u.mihanblog.com 2020-08-14T13:59:11+01:00 text/html 2018-11-04T03:58:59+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN آپدیت آنلاین ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز سه شنبه 09 شهریور 1395 http://update4u.mihanblog.com/post/1013 <div style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز سه شنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;09 شهریور 1395</span></font></div><div><h2 style="font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2017-02-28</font></span></div></font></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: center;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; font-weight: normal; font-family: Tahoma;"><font size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a href="www.BeUpdatE.MihanBlog.ir" target="_blank" title=""><font size="5"><font color="#241801">www.Be</font><font color="#ff0000">UpdatE</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">MihanBlog</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div></font></a><div style="font-size: 8pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;"><b><font size="3"><br></font></b></div></div></div></font></center></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div><div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>Username &amp; Password for Update</b></font></div><div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b>ESET Mobile Security</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713316<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>sv9nt7vmrr</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713317<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2urvjphjja</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713318<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>nmxh8893cp</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713319<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>66942f24c4</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713320<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>bv6bc6bmpe</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713321<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>jfasas73h2</font></div><div><font color="#241801" face="courier new, courier, monospace" size="2">TRIAL-0148713322<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>na4825pcv3</font></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost> text/html 2015-12-01T05:38:08+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز سه شنبه 10 آذر 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1011 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز سه شنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;10 آذر 1394</span></font></div><div style="font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-12-01</font></span></div></font></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>لینک زیر</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8186575076/Updateha_Online.png" style="max-width: 500px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost> text/html 2015-12-01T05:36:25+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN دانلود آپدیت آفلاین ESET NOD32 تا تاریخ امروز سه شنبه 10 آذر 1394 با لینک مستقیم http://update4u.mihanblog.com/post/1010 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">دانلود آپدیت آفلاین</span></span><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;ESET NOD32&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تا تاریخ امروز سه شنبه 10 آذر</font></span><font style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">&nbsp;1394 با لینک مستقیم</span></font></b></font></p><div><h1 style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">Nod32 Free Update : 2015-12-01</font></h1><div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>(<font color="#cc0000">ورژن 9</font><font color="#3333ff">&nbsp;آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی، فعلا قابلیت آپدیت آفلاین ندارد؛ لطفا از آپدیت آنلاین استفاده نمایید</font>)</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">در صورت نیاز به یوزرنیم و پسورد، می توانید</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">یوزرنیم و پسوردی را که در زیر لینک دانلود قرار گرفته</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">وارد کنید و یا از یكی از پسوردهای&nbsp;</font><a href="http://update4u.mihanblog.com/post/category/10" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">آپدیت آنلاین</a><font color="#663300">&nbsp;را امتحان كنید</font></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div><blogextendedpost><br></blogextendedpost></div><div class="postP" style="font-size: 12px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><div><strong>آموزش دانلود آفلاین آپدیت های نود 32:</strong></div><p style="padding: 0px; margin: 0px;">1. در دانلود آپدیت دو نسخه Eset Smart Security و Eset Anti virus دقت فرمایید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">2. برای دریافت آپدیت ها کافیست روی لینک های دانلود مخصوص هر نسخه از آنتی ویروس یا اسمارت سکوریتی که در زیر درج شده است کلیک کنید و در پنجره مشاهده شده یوزرنیم پسوردهای همین وب سایت را (یوزرنیم پسوردهای آپدیت آنلاین را) وارد نمایید تا آپدیت آفلاین دانلود شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8186575050/Updateha_Offline.png" alt="" style="max-width: 100%; border: none;"></span></div><p style="padding: 0px; margin: 4px 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><div><br></div><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><br></p></div></div></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="text-align: right;"></blogextendedpost></font></div></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164967042/OfflineUpdate_www_persianupdate_mihanblog_com.zip.html" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>آموزش آپدیت آفلاین</b></font></a></div></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: center;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost> text/html 2015-12-01T05:35:16+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Nod32 تا تاریخ امروز سه شنبه 10 آذر 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1009 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; font-weight: normal; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#3366ff"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET&nbsp;</b></font><font color="#3366ff"><b>Nod32 تا&nbsp;تاریخ&nbsp;امروز سه شنبه 10</b></font><b style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 102, 255);">آذر 1394</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="2"><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; direction: ltr;"><div><font size="4"><font color="#cc9933" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>Free Update NOD32</b></font><font color="#241801" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif" style="font-weight: bold;">01-12-2015</font><font color="#ff0000" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</font><font color="#241801" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;</font><font color="#3333ff" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">تاریخ میلادی</font></font></div></div><div style="font-size: 14px; direction: ltr;"></div></div></div></div></span></h2><h2 style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; font-weight: normal; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><div style="text-align: justify;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">توجه:</font></b></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font class="Apple-style-span" color="#241801">Username و Password های رایگان این آنتی ویروس که تقدیم شما عزیزان می شوند، توسط هزاران کاربر مورد استفاده قرار می گیرند ؛ بنابراین کاربران زیادی با یک Username و Password مشترک ، اقدام به دریافت فایل های Update می کنند که این امر از نظر کمپانی سازنده ، خلاف محسوب شده و در نتیجه Username و Password ها را بلافاصله از کار&nbsp;خواهد انداخت. لذا ما برای رفع این مشکل ،&nbsp;</font>&nbsp;آپدیت های مختلفی را در چند نوبت در طول هر روز<font class="Apple-style-span" color="#241801">&nbsp;در اختیار شما قرار می دهیم تا در صورت عمل نکردن یک یا چند&nbsp;</font>Username و Password ، سایر یوزرنیم ها و پسوردها قابل استفاده باشند.</font></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="font-size: 11px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div></center></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><div style="direction: ltr;"><div style="text-align: right;"><div style="direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><aside id="dl" style="text-align: start; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; padding: 0px; border: 10px solid rgb(151, 192, 36); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; box-shadow: rgb(213, 213, 213) 0px 0px 35px inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="courier new, courier, monospace"><div style="text-align: center; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8186575076/Updateha_Online.png" style="max-width: 500px;"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div></pre></div></div></pre></div></pre></div></div></pre></div></div></font></aside></div></div></div></div></center></div></div></span></h2></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"><br></blogextendedpost><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"></span><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center;"><a href="http://beupdate.mihanblog.com/post/category/8" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><b><font size="2" color="#3333ff">آموزش استفاده از یوزرنیم و پسورد</font></b></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center;"><a href="http://beupdate.mihanblog.com/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); border: 0px;"><b><font size="2" color="#3333ff">هیچ کدام از یوزرنیم ها و پسوردهای درج شده ، عمل نمی کنند؟</font></b></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"><blogextendedpost><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"></blogextendedpost><span style="text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px;"></span><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><ul class="clearfix" style="padding: 10px 0px; margin: 0px; display: inline-block; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px;"></ul><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost> text/html 2015-11-29T06:33:51+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Nod32 تا تاریخ امروز شنبه 08 آذر 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1008 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><h2 style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; font-weight: normal; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#3366ff"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET&nbsp;</b></font><font color="#3366ff"><b>Nod32 تا&nbsp;تاریخ&nbsp;امروز شنبه 08</b></font><b style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 102, 255);">آذر 1394</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="2"><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; direction: ltr;"><div><font size="4"><font color="#cc9933" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>Free Update NOD32</b></font><font color="#241801" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif" style="font-weight: bold;">29-11-2015</font><font color="#ff0000" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</font><font color="#241801" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;</font><font color="#3333ff" style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Yekan;">تاریخ میلادی</font></font></div></div><div style="font-size: 14px; direction: ltr;"></div></div></div></div></span></h2><h2 style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; font-weight: normal; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><div style="text-align: justify;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">توجه:</font></b></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font class="Apple-style-span" color="#241801">Username و Password های رایگان این آنتی ویروس که تقدیم شما عزیزان می شوند، توسط هزاران کاربر مورد استفاده قرار می گیرند ؛ بنابراین کاربران زیادی با یک Username و Password مشترک ، اقدام به دریافت فایل های Update می کنند که این امر از نظر کمپانی سازنده ، خلاف محسوب شده و در نتیجه Username و Password ها را بلافاصله از کار&nbsp;خواهد انداخت. لذا ما برای رفع این مشکل ،&nbsp;</font>&nbsp;آپدیت های مختلفی را در چند نوبت در طول هر روز<font class="Apple-style-span" color="#241801">&nbsp;در اختیار شما قرار می دهیم تا در صورت عمل نکردن یک یا چند&nbsp;</font>Username و Password ، سایر یوزرنیم ها و پسوردها قابل استفاده باشند.</font></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="font-size: 11px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div></center></div></div></span></h2><h5 style="font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 5px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 180px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(151, 192, 36); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff">Nod32 Free Update</font></h5><h5 style="font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 5px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 180px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(151, 192, 36); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ffffff">2015-11-29</font></h5><h2 style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10.6667px; line-height: 32px; font-weight: normal; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><div style="text-align: center;"></div></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><div style="direction: ltr;"><div style="text-align: right;"><div style="direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><aside id="dl" style="text-align: start; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; padding: 0px; border: 10px solid rgb(151, 192, 36); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; box-shadow: rgb(213, 213, 213) 0px 0px 35px inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="courier new, courier, monospace"><div style="font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 25px; text-align: center; direction: ltr;"><b style="line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-left; white-space: pre;"><br></b></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center;"><pre style="text-align: -webkit-right;"><div align="left"><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8186575076/Updateha_Online.png"></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div></pre></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px; padding-left: 15px; padding-bottom: 0px;"></p></pre></div></div></pre></div></div></pre></div></pre></div></div></pre></div></div></font></aside></div></div></div></div></center></div></div></span></h2></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"><br></blogextendedpost><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"></span><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center;"><a href="http://beupdate.mihanblog.com/post/category/8" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><b><font size="2" color="#3333ff">آموزش استفاده از یوزرنیم و پسورد</font></b></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 32px; text-align: center;"><a href="http://beupdate.mihanblog.com/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); border: 0px;"><b><font size="2" color="#3333ff">هیچ کدام از یوزرنیم ها و پسوردهای درج شده ، عمل نمی کنند؟</font></b></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"><blogextendedpost><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 32px;"></blogextendedpost><span style="text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px;"></span><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><p style="text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif;"></p><ul class="clearfix" style="padding: 10px 0px; margin: 0px; display: inline-block; text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px;"></ul><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost> text/html 2015-11-29T06:31:10+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN دانلود آپدیت آفلاین ESET NOD32 تا تاریخ امروز شنبه 08 آذر 1394 با لینک مستقیم http://update4u.mihanblog.com/post/1007 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">دانلود آپدیت آفلاین</span></span><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;ESET NOD32&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تا تاریخ امروز شنبه 08 آذر</font></span><font style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">&nbsp;1394 با لینک مستقیم</span></font></b></font></p><div><h1 style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">Nod32 Free Update : 2015-11-29</font></h1><div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#3333ff">UPDATEHA</font><font color="#241801">.</font><font color="#ff0000">TINYSITE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">ir</font></font></b></a></div><div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">***</font></b></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>(<font color="#cc0000">ورژن 9</font><font color="#3333ff">&nbsp;آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی، فعلا قابلیت آپدیت آفلاین ندارد؛ لطفا از آپدیت آنلاین استفاده نمایید</font>)</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">در صورت نیاز به یوزرنیم و پسورد، می توانید</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">یوزرنیم و پسوردی را که در زیر لینک دانلود قرار گرفته</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">وارد کنید و یا از یكی از پسوردهای&nbsp;</font><a href="http://update4u.mihanblog.com/post/category/10" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">آپدیت آنلاین</a><font color="#663300">&nbsp;را امتحان كنید</font></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div><blogextendedpost><br></blogextendedpost></div><div class="postP" style="font-size: 12px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><div><strong>آموزش دانلود آفلاین آپدیت های نود 32:</strong></div><p style="padding: 0px; margin: 0px;">1. در دانلود آپدیت دو نسخه Eset Smart Security و Eset Anti virus دقت فرمایید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">2. برای دریافت آپدیت ها کافیست روی لینک های دانلود مخصوص هر نسخه از آنتی ویروس یا اسمارت سکوریتی که در زیر درج شده است کلیک کنید و در پنجره مشاهده شده یوزرنیم پسوردهای همین وب سایت را (یوزرنیم پسوردهای آپدیت آنلاین را) وارد نمایید تا آپدیت آفلاین دانلود شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><br></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="border-width: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8186575050/Updateha_Offline.png" alt="" style="max-width: 100%; border: none;"></span></div><p style="padding: 0px; margin: 4px 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><div><br></div><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><br></p></div></div></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="text-align: right;"></blogextendedpost></font></div></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164967042/OfflineUpdate_www_persianupdate_mihanblog_com.zip.html" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>آموزش آپدیت آفلاین</b></font></a></div></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><div style="text-align: center;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><font color="#241801" face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></font></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"><br></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="font-size: 10.6667px;"></blogextendedpost></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></blogextendedpost> text/html 2015-11-29T06:20:56+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز شنبه 08 آذر 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1006 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز شنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;08 آذر 1394</span></font></div><div style="font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-29</font></span></div></font></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal;"><font size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><a href="http://beupdate.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="5"><div style="text-align: center;"><font style="text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#241801">www.Be</font><font color="#ff0000">UpdatE</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">MihanBlog</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></div><font style="text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1);"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div></font><div style="text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"></div></font></a><div style="font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="3"><br></font></b></div></div></div></font></center></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>لینک زیر</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8186575076/Updateha_Online.png"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div> text/html 2015-11-24T06:43:57+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز سه شنبه 03 آذر 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1005 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز سه شنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;03 آذر 1394</span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-24</font></span></div></font></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: 16px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal;"><font size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#ff0000">UpdatEhA</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">TinYSitE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div></font></a><div style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div></div></div></font></center></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div> text/html 2015-11-24T06:42:26+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN دانلود آپدیت آفلاین ESET NOD32 تا تاریخ امروز سه شنبه 03 آذر 1394 با لینک مستقیم http://update4u.mihanblog.com/post/1004 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">دانلود آپدیت آفلاین</span></span><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;ESET NOD32&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تا تاریخ امروز سه شنبه 03 آذر</font></span><font style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">&nbsp;1394 با لینک مستقیم</span></font></b></font></p><div><h1 style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">Nod32 Free Update : 2015-11-24</font></h1><div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#3333ff">UPDATEHA</font><font color="#241801">.</font><font color="#ff0000">TINYSITE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">ir</font></font></b></a></div><div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">***</font></b></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>(<font color="#cc0000">ورژن 9</font><font color="#3333ff">&nbsp;آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی، فعلا قابلیت آپدیت آفلاین ندارد؛ لطفا از آپدیت آنلاین استفاده نمایید</font>)</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">در صورت نیاز به یوزرنیم و پسورد، می توانید</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">یوزرنیم و پسوردی را که در زیر لینک دانلود قرار گرفته</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">وارد کنید و یا از یكی از پسوردهای&nbsp;</font><a href="http://update4u.mihanblog.com/post/category/10" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">آپدیت آنلاین</a><font color="#663300">&nbsp;را امتحان كنید</font></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div> text/html 2015-11-16T05:46:18+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 تا تاریخ امروز دوشنبه 25 آبان 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1003 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><div><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 10px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center; font-size: medium;"><span style="text-align: right;"><font color="#3366ff">کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 تا تاریخ امروز دو شنبه</font></span><span style="text-align: right; color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;25 آبان 1394</span></div></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-16</font></span></div></font></div></span></h2><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font size="3"><a title="" href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#ff0000">UpdatEhA</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">TinYSitE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a title="" href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div></font></a><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><a href="http://updateha1.ir/" target="" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://s6.picofile.com/file/8216475684/Picture2.png" style="max-width: 500px;"></a></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3"><br></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: small; font-weight: normal;"><b style="text-align: justify;">توجه:</b></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#241801">Username و Password های رایگان این آنتی ویروس که در ادامه مطلب قرار دارند ، توسط هزاران کاربر مورد استفاده قرار می گیرند ؛ بنابراین کاربران زیادی با یک Username و Password مشترک ، اقدام به دریافت فایل های Update می کنند که این امر از نظر کمپانی سازنده ، خلاف محسوب شده و در نتیجه Username و Password ها را بلافاصله از کار&nbsp;خواهد انداخت. لذا ما برای رفع این مشکل ،&nbsp;</font>&nbsp;آپدیت های مختلفی را در چند نوبت در طول هر روز<font class="Apple-style-span" color="#241801">&nbsp;در اختیار شما قرار می دهیم تا در صورت عمل نکردن یک یا چند&nbsp;</font>Username و Password ، سایر یوزرنیم ها و پسوردها قابل استفاده باشند.</div></div></font></center></div></div></span></h2></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 204);"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 204);"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت نود ۳۲&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div></div></font></span></h2></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><center><div style="text-align: right; direction: rtl;"></div></center></div><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><br></div></span></h2></div></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></blogextendedpost><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></span><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div> text/html 2015-11-16T05:44:25+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز دو شنبه 25 آبان 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1002 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز دوشنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;25 آبان 1394</span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-16</font></span></div></font></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: 16px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal;"><font size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#ff0000">UpdatEhA</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">TinYSitE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div></font></a><div style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div></div></div></font></center></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div> text/html 2015-11-16T05:36:14+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN دانلود آپدیت آفلاین ESET NOD32 تا تاریخ امروز دوشنبه 25 آبان 1394 با لینک مستقیم http://update4u.mihanblog.com/post/1001 <div style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">دانلود آپدیت آفلاین</span></span><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;ESET NOD32&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تا تاریخ امروز دوشنبه 25 آبان</font></span><font style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">&nbsp;1394 با لینک مستقیم</span></font></b></font></p><div><h1 style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">Nod32 Free Update : 2015-11-16</font></h1><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#3333ff">UPDATEHA</font><font color="#241801">.</font><font color="#ff0000">TINYSITE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">ir</font></font></b></a></div><div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">***</font></b></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>(<font color="#cc0000">ورژن 9</font><font color="#3333ff"> آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی، فعلا قابلیت آپدیت آفلاین ندارد؛ لطفا از آپدیت آنلاین استفاده نمایید</font>)</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">در صورت نیاز به یوزرنیم و پسورد، می توانید</font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">یوزرنیم و پسوردی را که در زیر لینک دانلود قرار گرفته</font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">وارد کنید و یا از یكی از پسوردهای&nbsp;</font><a href="http://update4u.mihanblog.com/post/category/10" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">آپدیت آنلاین</a><font color="#663300">&nbsp;را امتحان كنید</font></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div> text/html 2015-11-14T21:02:37+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 تا تاریخ امروز یکشنبه 24 آبان 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/1000 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><div><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 10px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center; font-size: medium;"><span style="text-align: right;"><font color="#3366ff">کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 تا تاریخ امروز یکشنبه</font></span><span style="text-align: right; color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;24 آبان 1394</span></div></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-15</font></span></div></font></div></span></h2><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10px; font-weight: normal;"><font size="3"><a title="" href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#ff0000">UpdatEhA</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">TinYSitE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a title="" href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"></div></font></a><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><a href="http://updateha1.ir/" target="" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://s6.picofile.com/file/8216475684/Picture2.png" style="max-width: 500px;"></a></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: normal;"><b><font size="3"><br></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: small; font-weight: normal;"><b style="text-align: justify;">توجه:</b></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#241801">Username و Password های رایگان این آنتی ویروس که در ادامه مطلب قرار دارند ، توسط هزاران کاربر مورد استفاده قرار می گیرند ؛ بنابراین کاربران زیادی با یک Username و Password مشترک ، اقدام به دریافت فایل های Update می کنند که این امر از نظر کمپانی سازنده ، خلاف محسوب شده و در نتیجه Username و Password ها را بلافاصله از کار&nbsp;خواهد انداخت. لذا ما برای رفع این مشکل ،&nbsp;</font>&nbsp;آپدیت های مختلفی را در چند نوبت در طول هر روز<font class="Apple-style-span" color="#241801">&nbsp;در اختیار شما قرار می دهیم تا در صورت عمل نکردن یک یا چند&nbsp;</font>Username و Password ، سایر یوزرنیم ها و پسوردها قابل استفاده باشند.</div></div></font></center></div></div></span></h2></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 204);"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 204);"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت نود ۳۲&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div></div></font></span></h2></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div><h2 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span dir="ltr" lang="en-us"><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><center><div style="text-align: right; direction: rtl;"></div></center></div><div style="padding: 5px; margin: 2px; direction: rtl;"><br></div></span></h2></div></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></blogextendedpost><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></span><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div></div> text/html 2015-11-14T21:01:50+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET Mobile Security for Android تا تاریخ امروز یک شنبه 24 آبان 1394 http://update4u.mihanblog.com/post/999 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>کدهای آپدیت آنلاین آنتی ویروس&nbsp;</b></font><font size="3"><b>ESET Mobile Security for Android</b></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="text-align: right;"><font size="3"><b>تا تاریخ امروز یک شنبه</b></font></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold; text-align: right;">&nbsp;24 آبان 1394</span></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: bold;"><h2 style="font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">Nod32 Free Update : 2015-11-15</font></span></div></font></div></div></span></h2><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"><div style="margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl;"><center><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: 16px; text-align: right;"><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#333333" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; font-weight: normal;"><font size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div style="text-align: center;"><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#ff0000">UpdatEhA</font><font color="#241801">.</font><font color="#000099">TinYSitE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">i</font><font color="#241801">r</font></font></a></div><a href="http://update.ts7.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font size="5"><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"></div></font></a><div style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><b><font size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div></div></div></font></center></div></div></span></h2></div></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">باز هم خدمتی جدید از&nbsp;<font color="#ff0000">U</font><font color="#3333ff">pdate</font>4<font color="#ff0000">U&nbsp;</font><font color="#ff6666">:</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><b style="font-size: small;">این بار تصمیم گرفتیم که علاوه بر فایل های آپدیت آفلاین و سریال های آپدیت آنلاین آنتی ویروس ESET NOD32 که بصورت روزانه در اختیار شما عزیزان می گذاریم، یوزرنیم و پسورد آپدیت&nbsp;ESET Mobile Security for Android را برای سیستم عامل محبوب اندروید را نیز بصورت روزانه قرار دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند.</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="http://download.eset.com/download/mobile/ems/android/ems.apk" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">لینک دانلود آنتی ویروس&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ESET Mobile Security for Android برای سیستم عامل اندروید</span></b></div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دیدن&nbsp;و دانلود پسوردهای اختصاصی ویژه آپدیت&nbsp;</font></span></font></b><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">ESET Mobile Security</b><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 204); line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></font></b></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: right;"></div></font></span></h2></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px;"><font class="Apple-style-span" style="direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">لطفا&nbsp;بر روی&nbsp;</font><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ادامه مطلب</b></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 204); font-weight: bold;">&nbsp;کلیک کنید.</font></font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><h2 style="text-align: -webkit-center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="en-us" dir="ltr"><div style="text-align: right;"></div></span></h2></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div></div></div> text/html 2015-11-14T21:00:21+01:00 update4u.mihanblog.com AD MiN دانلود آپدیت آفلاین ESET NOD32 تا تاریخ امروز یکشنبه 24 آبان 1394 با لینک مستقیم http://update4u.mihanblog.com/post/998 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">دانلود آپدیت آفلاین</span></span><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;ESET NOD32&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA"><font color="#3333ff">تا تاریخ امروز یکشنبه 24 آبان</font></span><font style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="AR-SA">&nbsp;1394 با لینک مستقیم</span></font></b></font></p><div><h1 style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">Nod32 Free Update : 2015-11-15</font></h1><div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>***</b></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>آدرس پایگاه جدید با امکانات بیشتر:</b></font></div><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://update4u.mihanblog.com/www.persianupdate.mihanblog.com" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></font></span><div><a href="http://updateha.tinysite.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="5"><font color="#241801">www.</font><font color="#3333ff">UPDATEHA</font><font color="#241801">.</font><font color="#ff0000">TINYSITE</font><font color="#241801">.</font><font color="#241801">ir</font></font></b></a></div><div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به زودی وبلاگ بصورت کامل به آدرس مذکور انتقال داده می شود</font></b></div><div style="font-size: 10.6667px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">***</font></b></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">در صورت نیاز به یوزرنیم و پسورد، می توانید</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">یوزرنیم و پسوردی را که در زیر لینک دانلود قرار گرفته</font></b></font></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300">وارد کنید و یا از یكی از پسوردهای&nbsp;</font><a href="http://update4u.mihanblog.com/post/category/10" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">آپدیت آنلاین</a><font color="#663300">&nbsp;را امتحان كنید</font></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#663300"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"></div>